MILJÖ- OCH KVALITEt

Våra tjänster och produkter ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade om och följa innehåll i lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet. Vi strävar efter att överträffa kundens förväntningar och erbjuda bättre lösningar än konkurrerande alternativ.

Vi arbetar för ökad återvinning av material och utrustning samt för minimerad miljöpåverkan från kemikalier och transporter samt att förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Allt vårt agerande skall präglas av kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar miljöpåverkan.

Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos våra anställda.

Vårt övergripande mål är upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön och att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsförhållandena ska så långt det är möjligt anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Varje arbetare har ett personligt ansvar för hälsa och miljö och det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Varje medarbetare har också ansvar att ta del av den information som finns tillgänglig.

Vid arbete utanför våra lokaler har var och en ansvar för att informera sig om eventuella risker och dels att vidta de skyddsåtgärder som erfordras. När delegering av arbetsuppgifter sker skall inblandade parter vara väl insatta i vad arbetsuppgifterna innebär. Beslut i frågor som rör arbetsmiljön skall ske i samråd med anställda.

Intressant?